praleisti navigaciją

Paskutinį kartą pakeista: rugsėjo 26, 2023

Politika Nr. 1529 Verslo administratoriaus atleidimas iš darbo, atleidimas nuo pareigų ir laikinas nušalinimas nuo pareigų

Nutraukimas

Verslo administratorius gali būti atleistas iš pareigų jo paskyrimo laikotarpiu dviejų trečdalių valdybos narių balsų dauguma.

Jokių neigiamų veiksmų dėl neteisėtų priežasčių

Valdybos sprendimas nutraukti darbo sutartį, atleisti iš darbo ar imtis bet kokių kitų neigiamų darbo veiksmų prieš verslo administratorių negali būti grindžiamas jo naudojimusi Konstitucijos garantuojamomis teisėmis arba neteisėtai grindžiamas rasės, odos spalvos, religijos, lyties, tautybės, neįgalumo ar amžiaus pagrindu.

Įvardytos priežastys

Verslo administratoriaus atleidimo iš darbo priežastys gali būti, be kita ko, šios:

 1. Vertinimuose, papildomuose memorandumuose ar kituose pranešimuose nurodyti trūkumai;
 2. pareigų ar atsakomybės nevykdymas arba asmeninių reikalų tvarkymas per pamokas mokykloje;
 3. Nekompetentingumas arba neefektyvus reikiamų ar priskirtų pareigų atlikimas;
 4. Nepaklusnumas arba valdybos nurodymų, politikos ar administracinių nuostatų nesilaikymas;
 5. Girtumas arba pernelyg didelis alkoholinių gėrimų vartojimas; neteisėtas narkotikų, haliucinogenų ar kitų kontroliuojamų medžiagų vartojimas arba alkoholio, alkoholinių gėrimų, narkotikų ar kontroliuojamų medžiagų turėjimas, vartojimas ar buvimas apsvaigus nuo jų mokyklos teritorijoje, vykdant verslo administratoriaus pareigas arba dalyvaujant bet kokioje mokyklos ar rajono remiamoje veikloje;
 6. Nuteisimas už sunkų nusikaltimą arba bet kokį nusikaltimą, susijusį su moraliniu nusižengimu;
 7. Apygardos profesinio elgesio standartų nesilaikymas;
 8. Neįgalumas, kurio nesaugo kiti teisės aktai ir kuris trukdo atlikti privalomas pareigas;
 9. amoralumas, t. y. elgesys, kuris, valdybos nuomone, neatitinka rajono bendruomenės priimtų moralės normų;
 10. Bet kokia su mokykla susijusi ar kitokia veikla, kuri dėl jos viešumo ar žinojimo apie ją tarp mokinių, dėstytojų ar bendruomenės pakenkia ar sumažina verslo administratoriaus veiksmingumą apygardoje;
 11. Individualioje darbo sutartyje nurodytos priežastys, atspindinčios specialias įdarbinimo sąlygas, arba galiojančio priežiūros pažymėjimo neturėjimas;
 12. Nesugebėjimas palaikyti veiksmingų darbo santykių arba gerų santykių su tėvais, bendruomene, darbuotojais ar valdyba;
 13. Užpuolimas prieš darbuotoją ar mokinį;
 14. Įrašų ar kitų dokumentų, susijusių su apygardos veikla, klastojimas;
 15. Klaidingas faktų pateikimas valdybai ar kitiems apygardos pareigūnams vykdant apygardos reikalus;
 16. Netinkamas apygardos turto valdymas;
 17. netinkamas apygardos finansinių išteklių valdymas; arba
 18. Nesugebėjimas tinkamai pasirūpinti mokinių saugumu.

Mokamos atostogos arba atleidimas nuo pareigų

Valdyba balsų dauguma dėl bet kurios išvardytos priežasties gali išleisti verslo administratorių nemokamų atostogų arba paskirti jį į kitas pareigas su lygiaverčiu darbo užmokesčiu ir su darbo santykiais susijusiomis išmokomis, ir toks veiksmas nelaikomas atleidimu iš darbo. Tačiau, jei šių veiksmų imamasi dėl priežasties, verslo administratorius turi teisę į toliau pateiktame skirsnyje nurodytą pranešimą ir gali prašyti, kad būtų išklausytas ir užginčytas, kaip numatyta toliau pateiktame skirsnyje apie išklausymą.

Pranešimas

Prieš atleidžiant verslo administratorių ar imantis kitų su darbu susijusių veiksmų dėl priežasties, verslo administratorius turi būti tinkamai įspėtas apie siūlomus veiksmus ir pakankamai išsamiai išdėstytos jų priežastys, kad jis galėtų teisingai įrodyti bet kokią galimą klaidą. Verslo administratoriui pranešamos priešiškai nusiteikusių liudytojų pavardės ir jų parodymų pobūdis.

Klausymas

Jei verslo administratorius, gavęs raštišką pranešimą, pageidauja būti išklausytas ir užginčyti siūlomus valdybos veiksmus, verslo administratorius per 15 dienų nuo pranešimo gavimo pateikia raštišką prašymą išklausyti valdybą. Išklausymas skiriamas tokią dieną, kad verslo administratorius turėtų pakankamai laiko tinkamai pasirengti gynybai, bet ne ilgiau kaip per 30 dienų nuo rašytinio prašymo gavimo iš valdybos, nebent abipusiu susitarimu jis būtų atidėtas.

Valdyba gali surengti viešą posėdį arba uždarą posėdį, jei posėdis yra tinkamai uždarytas pagal 1402 politiką, išskyrus atvejus, kai verslo administratorius prašo surengti viešą posėdį; tokiu atveju posėdis yra atviras visuomenei.

Verslo administratorius gali pasitelkti patarėją. Verslo administratorius taip pat turi teisę išklausyti įrodymus, kuriais grindžiami kaltinimai, apklausti visus priešingus liudytojus ir pateikti nekaltumo ar lengvinančių aplinkybių įrodymus. Prieš nutraukdama darbo sutartį arba imdamasi neigiamų veiksmų dėl priežasties, Valdyba nustato, ar yra pagrįsta priežastis nutraukti darbo sutartį arba imtis neigiamų veiksmų. Toks sprendimas grindžiamas tik per posėdį pateiktais įrodymais. Nutraukti darbo sutartį galima tik dviejų trečdalių valdybos narių balsais.

Valdyba per 15 dienų nuo bylos nagrinėjimo praneša verslo administratoriui savo sprendimą.

Pakaba

Valdybos sprendimu, priimtu balsų dauguma, verslo administratorius gali būti išleistas nemokamų atostogų, kol bus išnagrinėta jo atleidimo iš darbo byla.

Pranešimas Valstybinei švietimo tarybai

Superintendentas informuoja Jutos valstijos Švietimo tarybą, kai taryba atleidžia verslo administratorių arba imasi kitų su darbu susijusių veiksmų, o atleidimas ar veiksmai yra susiję su galutiniu teismo ar administraciniu sprendimu arba tarybos sprendimu dėl amoralumo, neprofesionalaus elgesio ar profesinės nekompetencijos, dėl kurių atleidžiama ar sustabdoma veikla ilgiau nei vienai savaitei, arba dėl kurių dėl kitų priežasčių Švietimo taryba turi teisę peržiūrėti atleidimą ar sustabdymą.

Teisinės nuorodos ir santrauka:

Jutos administracija. Taisyklė R277-514-5 (B) (2004 m.)

Pranešimas Valstybinei švietimo tarybai

Patvirtino Švietimo taryba:

2013 m. rugpjūčio 13 d.

lt_LTLietuvių kalba