praleisti navigaciją

Paskutinį kartą pakeista: sausio 5, 2024

4030 P1 Tarnybiniai gyvūnai mokyklose

Tarnybinių gyvūnų naudojimas

Neįgaliam mokiniui leidžiama mokykloje naudoti tarnybinį gyvūną, kai nustatoma, kad dėl mokinio negalios jis turi būti naudojamas siekiant padėti arba sudaryti sąlygas naudotis mokymo programa, mokyklos paslaugomis ir (arba) mokyklos veikla. Tėvai ir (arba) mokiniai bendradarbiauja su Specialiojo ugdymo skyriumi, kad būtų sudarytos sąlygos. Darbuotojai bendradarbiauja su žmogiškaisiais ištekliais, kad parengtų pritaikymą.

Neįgaliam darbuotojui bus leidžiama naudotis tarnybiniu gyvūnu, jei tai yra būtina, kad darbuotojas galėtų atlikti pagrindines savo darbo funkcijas arba naudotis darbo privalumais, kurie suteikiami visiems tos pačios kategorijos darbuotojams. Darbuotojų pritaikymą peržiūri Žmogiškųjų išteklių skyrius. Neįgalus asmuo negali naudotis tarnybiniu gyvūnu, jei moka mokestį, užstatą ar papildomą mokestį.

Reikalavimai dėl galimybės naudotis tarnybiniais gyvūnais

Prieš leidžiant naudoti tarnybinį gyvūną mokykloje, mokyklos teritorijoje ar mokyklos remiamuose renginiuose, mokinio tėvai arba darbuotojas turi pateikti užduoties (-ių), kurią (-ias) tarnybinis gyvūnas turėtų atlikti padėdamas neįgaliajam, aprašymą.

Rajonas suteiks galimybę neįgaliam asmeniui, kuriam reikalingas tarnybinis gyvūnas, naudotis jo paslaugomis, jei tarnybinio gyvūno atliekamos užduotys yra tiesiogiai susijusios su jo negalia, o gyvūnas buvo individualiai apmokytas atlikti užduotis, yra išauklėtas, neserga ligomis ir parazitais, turi diržą, pavadėlį ar pririšimą, kad negalėtų laisvai bėgioti, ir yra kontroliuojamas neįgalaus asmens.

Tarnybinis gyvūnas taip pat turi turėti licenciją ir būti paskiepytas. Rajono atstovui paprašius, reikia pateikti galiojančias licencijas ir skiepus patvirtinantį dokumentą. Tarnybiniu laikomas gyvūnas, baigęs sertifikuotą pagalbinio gyvūno mokymo programą ir turintis galiojantį sertifikatą, išduotą baigus mokymus. Rajono atstovo prašymu turi būti pateiktas tinkamo tarnybinio gyvūno apmokymo įrodymas.

Jei kuriam nors mokiniui ar darbuotojui, paskirtam į klasę, kurioje leidžiama laikyti tarnybinį gyvūną, pasireiškia alerginė reakcija į gyvūną, asmuo, prižiūrintis ir kontroliuojantis gyvūną, privalo perkelti gyvūną į kitą pastato direktoriaus ar jo įgalioto asmens nurodytą vietą ir kartu su atitinkamais rajono darbuotojais parengti alternatyvų planą. Toks planas gali apimti asmens, prižiūrinčio ir kontroliuojančio gyvūną, paskyrimą į kitą klasę. Ši nuostata bus taikoma ir tuo atveju, jei mokykliniu transportu vežamas asmuo patiria alerginę reakciją. Tokiu atveju, derinant su atitinkamais mokyklos, apygardos ir transporto darbuotojais, taip pat dalyvaujant mokinių tėvams ir (arba) globėjams, bus parengtas alternatyvus planas.

Tėvai arba gyvūnų prižiūrėtojai

Tėvai arba gyvūnų prižiūrėtojai, kurie mokykloje dalyvaus padėdami mokiniui su jo tarnybiniu gyvūnu, privalo dalyvauti seksualinių nusikaltėlių registre ir pasitikrinti kriminalinę praeitį. Be to, tėvai ir gyvūnų prižiūrėtojai privalo laikytis visų elgesio standartų, taikomų mokyklos darbuotojams ir savanoriams.

Tarnybinio gyvūno pašalinimas arba neįleidimas į mokyklą ar mokyklos teritoriją

Pastato direktorius arba apylinkės administratorius gali paprašyti neįgaliojo pašalinti tarnybinį gyvūną iš mokyklos, mokyklos remiamos veiklos ar mokyklos teritorijos, jei gyvūnas yra nevaldomas, o gyvūno prižiūrėtojas nesiima veiksmingų veiksmų gyvūnui suvaldyti. Gyvūno nekontroliuojamo elgesio pavyzdžiai gali būti, be kita ko, šie:

 1. Gyvūno buvimas kelia tiesioginę grėsmę kitų žmonių sveikatai ir (arba) saugumui;
 2. Gyvūnas smarkiai trikdo mokymo programą, mokyklos veiklą ar mokinių mokymąsi. Tačiau kitų asmenų erzinimas nėra nepagrįstas pavojus turtui ar kitiems asmenims, kad būtų pateisinamas tarnybinio gyvūno pašalinimas;
 3. Gyvūno buvimas iš esmės pakeistų bet kokią mokyklos programą;
 4. Gyvūną prižiūrintis asmuo tinkamai juo nesirūpina, įskaitant šėrimą, vedžiojimą, išvedimą į lauką išskyrimo funkcijoms atlikti ir gyvūno valymą;
 5. Gyvūnas nuolat neatlieka funkcijos (-ų) ir (arba) paslaugos (-ų), skirtos padėti neįgaliam asmeniui arba prisitaikyti prie jo poreikių; 
 6. Gyvūnas serga; arba
 7. Gyvūnas nėra pripratęs prie namų.

Jei rajonas neleidžia naudoti tarnybinio gyvūno, jis suteiks neįgaliajam galimybę dalyvauti paslaugoje, programoje ar veikloje be tarnybinio gyvūno patalpose.

Tarnybiniai gyvūnai mokyklos remiamuose renginiuose

Neįgalieji gali būti lydimi savo tarnybinių gyvūnų į visuomenei atvirus renginius ar veiklas, vykstančias mokyklose ar mokyklos teritorijoje. Pastato administratorius gali atšaukti arba neleisti naudotis tarnybiniais gyvūnais dėl priežasčių, nurodytų D skyriuje. 

Atsakomybė / atsakomybė

 1. Nei rajonas, nei jo darbuotojai neatsako už tarnybinio gyvūno išlaidas, priežiūrą ar priežiūrą.
 2. Tarnybinis gyvūnas turi būti kontroliuojamas vedlio. Tarnybinis gyvūnas taip pat turi būti su pakinktais, pavadėliu ar kitu pririšimu, išskyrus atvejus, kai vedlys dėl negalios negali naudotis pakinktais, pavadėliu ar kitu pririšimu arba kai pakinktai, pavadėlis ar kitas pririšimas trukdytų tarnybiniam gyvūnui saugiai ir veiksmingai atlikti darbą ar užduotis; tokiu atveju tarnybinį gyvūną vedlys turi kontroliuoti kitais būdais (pvz., balsu, signalais ar kitomis veiksmingomis priemonėmis); ir
 3. Tarnybinio gyvūno savininkas ir (arba) vedlys atsako už bet kokią žalą, kurią tarnybinis gyvūnas padaro mokykloje, mokyklos patalpose arba mokyklos veikloje.

Apeliaciniai skundai

Tėvai arba darbuotojai, kurių tarnybinis gyvūnas buvo pašalintas arba pašalintas, gali apskųsti sprendimą kuratoriui. Jei kuratoriaus sprendimas netenkina, tėvai arba darbuotojas gali pateikti apeliaciją valdybai.

Ištekliai

 1. Apygardos kontaktinis asmuo
  • Specialiojo ugdymo direktorius
 2. Jutos valstijos švietimo tarnyba
  • 250 E 500 S
  • Solt Leik Sitis, UT 84111
  • 801-538-7500

Šunų vedlių mokymas

Nė vienas darbuotojas ar mokinys neturi teisės atsivesti į mokyklos teritoriją dresuojamo šuns vedlio be išankstinio raštiško žmogiškųjų išteklių vykdomojo direktoriaus leidimo. Vis dėlto, kaip bendrasis orientyras, dresuojamiems šunims vedliams nepatartina būti mokyklos teritorijoje.

Patvirtinta

2014 m. rugsėjo 9 d.

Politika

Politika Nr. 4030 Tarnybiniai gyvūnai mokyklose

lt_LTLietuvių kalba