praleisti navigaciją

Paskutinį kartą pakeista: rugsėjo 26, 2023

Politika Nr. 1520 Verslo administratoriaus skyrimas, kadencija ir laikinas paskyrimas

Paskyrimas

Valdyba skiria verslo administratorių.

Kadencija

Verslo administratoriaus kadencija trunka dvejus metus, kol bus paskirtas jo įpėdinis. Siekdama stabilumo ir veiklos tęstinumo, valdyba savo nuožiūra gali kasmet pratęsti dvejų metų sutartį.

Apygarda gina, apsaugo ir atlygina žalą verslo administratoriui nuo bet kokių ir visų reikalavimų, pretenzijų, ieškinių, ieškinių ir teismo procesų, iškeltų verslo administratoriui kaip asmeniui arba kaip apygardos atstovui ir darbuotojui, jei verslo administratorius veikė savo darbo srityje, išskyrus baudžiamąsias bylas, ir tokią atsakomybę apygarda yra įgaliota užtikrinti pagal valstijos įstatymus. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, atskiri valdybos nariai jokiu būdu nebus laikomi asmeniškai atsakingais už verslo administratoriaus nuostolių atlyginimą nuo tokių reikalavimų, pretenzijų, ieškinių, ieškinių ir teisminių procesų.

Valdyba negali sudaryti darbo sutarties su verslo administratoriumi, kurioje būtų numatyta automatinio pratęsimo nuostata.

Verslo administratoriaus paskyrimų laikinuoju laisvos darbo vietos laikotarpiu nėra

Šioje politikoje vartojama sąvoka "tarpinis laisvų darbo vietų laikotarpis" reiškia laikotarpį, kai:

  1. prasideda tą dieną, kai vyksta visuotiniai rinkimai, skirti Valdybos nariui išrinkti; ir
  2. baigiasi tą dieną, kai išrinktasis narys pradeda eiti pareigas.

Valdyba negali paskirti verslo administratoriaus laikinai laisvos darbo vietos laikotarpiu. Tačiau valdyba gali paskirti laikinąjį verslo administratorių laikinai laisvos vietos laikotarpiu; laikinojo verslo administratoriaus kadencija baigiasi, kai pasibaigus laikinai laisvai vietai naujoji valdyba paskiria naują verslo administratorių.

Reikalavimas dėl laikinojo verslo administratoriaus netaikomas, jei visi visuotinių rinkimų dieną pareigas ėję valdybos nariai, kurių kadencija per rinkimus buvo laisva, perrenkami į valdybą kitai kadencijai.

Laikinas paskyrimas

Jei dėl atsilaisvinusios verslo administratoriaus pareigybės reikia paskirti laikinąjį verslo administratorių, valdyba viešame posėdyje jį paskiria neterminuotam, ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui, kuris baigiasi paskyrus naują verslo administratorių ir suteikus jam kvalifikaciją.

Teisinės nuorodos ir santrauka:

Jutos kodeksas Ann. 53G-4-302

Verslo administratorius - kadencija - priesaika

Patvirtino Švietimo taryba:

2013 m. rugpjūčio 13 d.

lt_LTLietuvių kalba