praleisti navigaciją

Paskutinį kartą pakeista: gruodžio 1, 2023

7060 P1 Lankytojai mokyklos ir rajono teritorijoje

Provo miesto mokyklų apygardos Švietimo taryba pagal Jutos įstatymus yra įgaliota turėti ir valdyti apygardos turtą, nustatyti ir vykdyti apygardos turto kontrolės ir valdymo taisykles bei atlikti visus kitus veiksmus, būtinus mokyklų išlaikymui, klestėjimui ir sėkmei užtikrinti. Nors rajono turtas priklauso valstybei, rajono turtas nėra tiesiog atviras visuomenei. Valdyba gali reguliuoti visuomenės patekimą į visą rajono nuosavybę.

Apibrėžimas (-ai)

Lankytojas

Tai visi asmenys, kurie patenka į Provo miesto mokyklų rajono teritoriją ir kurie nėra konkrečioje vietoje užregistruoti darbuotojai ar mokiniai. Tai apima, bet neapsiriboja: tėvus / teisėtus globėjus, šeimos narius, pardavėjus, rangovus ir paslaugų teikėjus.

Apskrities nuosavybė

Reiškia nuosavybę, kuri priklauso Provo miesto mokyklų apygardai.

Apskrities / mokyklos administratorius

Sertifikuotas administratorius, atsakingas už rajono turto priežiūrą ir valdymą.

Apskrities turto apsilankymų tipai

 1. Suplanuoti apsilankymai
  • Bet kokio pobūdžio susitikimai su rajono darbuotojais rajono teritorijoje turėtų būti suplanuoti iš anksto. Susitikimai su darbuotojais, kuriuose aptariama mokinio akademinė patirtis, turėtų būti planuojami iš anksto, kad juose galėtų dalyvauti visi reikalingi dalyviai ir būtų skirta pakankamai laiko.
 2. Neplanuoti apsilankymai
  • Susitikimai, skirti aktualiems klausimams aptarti, bus rengiami, jei juose galės dalyvauti reikalingi dalyviai ir jie kuo mažiau trikdys ugdymo aplinką ar darbuotojui pavestas pareigas.
 3. Rajono/mokyklos renginiai
  • Vieši renginiai, pavyzdžiui, koncertai, mugės, spektakliai, sporto renginiai ir susirinkimai, gali būti atviri ne tik vietos mokyklos bendruomenei, bet ir visuomenei. 
 4. Su mokykla nesusiję susitikimai
  • Darbuotojo susitikimai su kitu asmeniu, kuris buvo pakviestas į apygardos teritoriją, turėtų vykti ne darbuotojo darbo metu (prieš ir (arba) po mokyklos ar darbo, pietų ar numatytų pertraukų metu). Šie susitikimai neturėtų trukdyti darbuotojui pasirengti darbui ar jį atlikti. 
 5. Neteisėti apsilankymai
  • Asmenų, negavusių rajono (mokyklos) administratoriaus leidimo įeiti į rajono teritoriją, apsilankymai. Tai apima asmenis, kuriems buvo uždrausta lankytis, kurie buvo įsibrovę į teritoriją ir (arba) kuriems buvo iš anksto pranešta, kad jie negali lankytis rajono teritorijoje. Šie asmenys bus nukreipti į raštinę pasikalbėti su administracija ir (arba) palydėti iš rajono teritorijos. 
 6. Pristatymai studentams
  • Svečių pranešėjų ir (arba) rajono darbuotojų rengiami pristatymai ir renginiai. Šie asmenys, prieš pristatydami savo pranešimą, turi laikytis Bendrųjų reikalavimų lankytojams mokyklos ir rajono teritorijoje.
 7. Savanorių vizitai
  • Savanoriai, kuriuos tinkamai pripažįsta mokykla ar rajonas ir kurie atlieka mokyklos ar rajono paskirtas patvirtintas paslaugas (pvz., padeda ruoštis pamokoms ir renginiams, moko, globoja ir (arba) lydi mokinius).

Bendrieji reikalavimai lankytojams rajono teritorijoje

 1. Visi lankytojai, įeidami į rajono teritoriją ir išeidami iš jos, privalo prisistatyti į raštinę.
 2. Lankytojų tvarka netaikoma rajono darbuotojams, kurie nuolat dirba konkrečioje rajono teritorijoje. 
 3. Rajono teritorijoje turi būti iškabinti skelbimai, kuriuose nurodoma, kad visi lankytojai turi užsiregistruoti registratūroje ir gauti leidimą būti rajono teritorijoje.
 4. Lankytojai, neturintys apygardos išduoto asmens tapatybės kortelės, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka.
 5. Visi lankytojai turi užsiregistruoti, nurodyti savo vardą, pavardę, apsilankymo tikslą ir asmens, su kuriuo ketina susitikti, vardą ir pavardę.
 6. Visi lankytojai privalo pasiimti lankytojo ženklelį ir jį nešioti visą laiką būdami rajono teritorijoje.
 7. Visi lankytojai turėtų vykti tiesiai į numatyto susitikimo vietą. 
 8. Pasibaigus vizitui, lankytojai turi grįžti į registratūrą, išsiregistruoti ir grąžinti lankytojo ženklelį.
 9. Įgyvendindama šias procedūras, apygarda gali nuspręsti naudoti elektroninę lankytojų valdymo sistemą.
 10. Apskrities (mokyklos) administracija gali nustatyti pagrįstus apsilankymų laiko, trukmės, dažnumo ir vietos apribojimus.
 11. Visi lankytojai turi elgtis pagarbiai ir laikytis visų valstijos įstatymų, vietinės valdybos politikos ir rajono administracinių procedūrų.

Lankytojai klasėse ar kitose mokymo patalpose

 1. Rajono (mokyklos) administratorius turi teisę savo nuožiūra apriboti lankytojų patekimą į tam tikrus kabinetus ar kitas rajono teritorijoje esančias patalpas.
 2. Lankytojų patekimas į rajono nuosavybę taip pat gali būti ribojamas tam tikru metu, pavyzdžiui, kai vykdomi standartizuoti testai ar kiti mokinių vertinimai ir avarinės procedūros.
 3. Kadangi klasės ir kitos mokymo patalpos yra labiausiai pažeidžiamos, lankytojams gali būti keliami specialūs reikalavimai, įskaitant, bet neapsiribojant:
  • likti numatytoje vietoje arba sėdėti tam skirtoje vietoje; 
  • susilaikyti nuo kalbėjimo su mokiniais, kol vyksta pamoka ar veikla;
  • susilaikyti nuo įėjimo į teritoriją arba išėjimo iš jos, kol vykdoma veikla;
  • reikalauti, kad lankytojui būtų suteikta apsauga, ir (arba) 
  • apriboti apsilankymus tam tikru laiku ar trukme.

Rajono mokyklų įėjimai ir lankytojų įėjimo laikas

Visos išorinės perimetro durys turi būti užrakintos mokyklos dienos metu ir kitu kuratoriaus arba apylinkės (mokyklos) administratoriaus nustatytu laiku. Rajono mokyklos, turinčios elektroninę lankytojų valdymo sistemą, privalo ją naudoti. Šioms mokykloms leidžiama atrakinti pagrindinio įėjimo duris po pirmojo dienos skambučio. Vėliau visos lauko durys lieka užrakintos, o lankytojai, norėdami patekti į pastatą per pagrindinį įėjimą, naudojasi elektronine lankytojų valdymo sistema.

Kai kada, pavyzdžiui, per pietų pertrauką vidurinėje mokykloje, gali tekti atrakinti lauko duris. Tokiu atveju duris visą laiką turi stebėti rajono darbuotojas. Mokyklos dienos metu draudžiama bet kada atidaryti lauko duris.

Visus mokslo metus rajono darbuotojams, mokiniams ir lankytojams reikėtų priminti, kad jie neatidarytų lauko durų lankytojams, bandantiems patekti į pastatą. Kiekvienas turi praeiti tinkamą procedūrą ir elektroninę lankytojų valdymo sistemą, kad patektų į pastatą per pagrindinį įėjimą.

Elektroninė lankytojų valdymo sistema lankytojams

Siekdama užtikrinti papildomą mokinių ir darbuotojų saugumą bei geriau valdyti mokyklų lankytojus, Provo miesto mokyklų apygarda visose rajono mokyklose įdiegs elektroninę lankytojų valdymo sistemą. Elektroninė lankytojų valdymo sistema sukurta siekiant padėti rajono mokykloms valdyti lankytojus. Lankytojai - tai visi į rajono mokyklas įeinantys asmenys, kurie nėra konkrečioje vietoje paskirti darbuotojai ar mokiniai. Sistema ne tik suteikia veiksmingą ir efektyvų stebėjimo metodą, bet ir neapsiriboja įprastomis programomis, nes naudoja turimas viešąsias duomenų bazes, padedančias kontroliuoti ir gerinti rajono mokyklų saugą ir saugumą. Sistema pakeičia rankinius popierinius žurnalus, leidžia rajono mokykloms gaminti pritaikytus lankytojų identifikavimo ženklelius, stebėti savanorių darbo valandas, padėti suvienijimo pastangoms ir bet kokius vietoje įvestus pritaikytus įspėjimus.

Bendrieji reikalavimai lankytojams, besinaudojantiems elektronine lankytojų valdymo sistema

 1. Visose rajono mokyklose bus iškabinti ženklai, nurodantys visiems lankytojams registruotis per elektroninę lankytojų valdymo sistemą ir pagrindinio įėjimo raštinę. Lankytojai gali patekti tik pro pagrindinį įėjimą, išskyrus atvejus, kai su rajono / mokyklos administracija yra susitarta dėl kitokio įėjimo.
 2. Visi lankytojai, atvykę į mokyklą, turi atvykti į raštinę ir būti užregistruoti rajono mokyklos elektroninėje lankytojų valdymo sistemoje.
 3. Visus lankytojus pasitinka rajono darbuotojas, patikrina jų tapatybę, patvirtina apsilankymo tikslą ir išduoda lankytojo ženklelį. Jei lankytojas yra rajono mokykloje besimokančio mokinio tėvas ar teisėtas globėjas, prieš įleidžiant į mokyklą jo tapatybė bus patikrinta mokinių informacinėje sistemoje ir elektroninėje lankytojų valdymo sistemoje.
 4. Jei įmanoma, vizitas turėtų būti iš anksto suplanuotas su kiekvieno rajono (mokyklos) administratoriumi. Apskrities (mokyklos) administratoriai pasilieka teisę keisti planuoto ar neplanuoto vizito datą, jei mano, kad tai reikalinga siekiant patenkinti mokinių ugdymo poreikius ir išvengti mokymosi ar kitos rajono organizuojamos veiklos trikdymo. 
 5. Priimamos visos galiojančios patvirtintos vyriausybės išduotos asmens tapatybės patvirtinimo su nuotrauka formos. Pavyzdžiai, be kita ko, yra šie:
  • bet kurios valstijos ar šalies vairuotojo pažymėjimas;
  • bet kurios valstybės ar šalies asmens tapatybės kortelė; 
  • Bet kurios šalies pasas arba paso kortelė; 
  • Nuolatinio gyventojo kortelės (žalioji korta);
  • bet kurios šalies konsulinė kortelė ir (arba)
  • Karinė tapatybės kortelė
 6. Identifikavimo ženkleliai dėvimi taip, kad vizito metu būtų matomi ant viršutinių drabužių, aukščiau juosmens.
 7. Mokyklose besilankantys apygardos darbuotojai turi užsiregistruoti registratūroje ir laikytis registracijos/išregistravimo procedūrų. 
 8. Išeidami iš pastato lankytojai, kurie nėra darbuotojai, turi išsiimti ir grąžinti lankytojo ženklelį registratūros darbuotojams. Dienos pabaigoje apygardos darbuotojai sutikrina lankytojų registracijos lapą ir (arba) elektroninę lankytojų valdymo sistemą, kad įsitikintų, jog visi lankytojai paliko pastatą.
 9. Bet kuris darbuotojas, sutikęs lankytoją be lankytojo ženklelio, palydi jį į registratūrą, kad šis užsiregistruotų.

Rajono svečių tinklo prieiga lankytojams

Rajonas gali suteikti prieigą prie tinklo svečiams, kurie lankydamiesi atlieka švietimo funkciją. Tokia veikla gali apimti švietimo ar verslo pristatymus, pardavėjus, bendruomenės tarybas, tėvų komitetų narius ir kitus asmenis, kurių tikslas - tenkinti rajono švietimo ir verslo poreikius. Svečių tinklo slaptažodžiai bus suteikiami kiekvienu konkrečiu atveju ir juos valdys rajono Technologijų skyrius. Jei svečias yra EDUROAM tinklo institucijos partnerės narys, jis gali naudotis to tinklo prieiga ir lankydamasis rajono mokykloje.

Svečių tinklu negali naudotis darbuotojai, mokiniai ar rajono mokyklų lankytojai, kurie neturi patvirtinto teisėto tikslo naudotis rajono tinklu. Visus svečių tinklo naudojimo atvejus rajonas stebi ir registruoja jų turinį. Bet koks piktnaudžiavimas svečių tinklo prieiga bus laikomas neteisėtu ir už tokią veiklą nusižengusiam lankytojui gali būti taikomos teisėtos sankcijos ir baudžiamasis persekiojimas, taip pat jis gali netekti prieigos prie svečių tinklo ateityje. Asmenims, besinaudojantiems svečių tinklu, taikomos tos pačios taisyklės ir apribojimai kaip ir mokiniams bei rajono darbuotojams.

Registruoti seksualiniai nusikaltėliai apygardos teritorijoje

Pagal Jutos įstatymus mokyklos yra saugomos teritorijos, o asmenims, kurie yra registruoti lytiniai nusikaltėliai, t. y. asmenys, privalantys užsiregistruoti valstijoje dėl teistumo už seksualinį nusikaltimą prieš vaiką, draudžiama būti saugomose teritorijose pėsčiomis ar transporto priemonėmis, išskyrus atvejus, kai registruotas lytinis nusikaltėlis turi būti šalia, kad galėtų vykdyti būtinas tėvų pareigas.

 1. Rajono (mokyklos, kurioje mokosi seksualinio nusikaltėlio vaikas, administratorius turi teisę leisti tėvams ar teisėtiems globėjams ribotai ir ribotai patekti į rajono teritoriją. 
 2. Suaugusiems seksualiniams nusikaltėliams neleidžiama lankytis rajono teritorijoje dėl bet kokių priežasčių mokyklos dienos metu arba per mokyklos organizuojamą ar su mokykla susijusią veiklą, išskyrus atvejus, kai tėvų ar teisėtų globėjų dalyvavimas yra pageidaujamas, reikalingas ir (arba) būtinas.
 3. Bet kuris seksualinis nusikaltėlis, norintis patekti į mokyklos teritoriją, kad galėtų atlikti būtinas tėvų pareigas mokyklos organizuojamos ar su mokykla susijusios veiklos metu, pirmiausia turi susisiekti su mokyklos direktoriumi ir paprašyti leidimo patekti į mokyklos teritoriją. 
 4. Asmenis, įtrauktus į seksualinių nusikaltėlių registrą, turi lydėti ir prižiūrėti rajono/mokyklos administratorius visą laiką, kai jie yra rajono teritorijoje.
 5. Atitinkamomis aplinkybėmis direktorius gali paskirti mokyklos darbuotoją, kuris lydėtų, lydėtų ir prižiūrėtų tėvus ar teisėtus globėjus, kai jie yra mokyklos teritorijoje.

Netvarkingas lankytojų elgesys

Skatindamas lankymąsi, rajonas turi teisėtą interesą netrukdyti ugdymo procesui, saugoti mokinių ir darbuotojų saugumą ir gerovę bei apsaugoti rajono turtą ir įrangą nuo netinkamo naudojimo ir vandalizmo.

Jei teismo nutartyje nenustatyta kitaip, tėvai ir globėjai, kuriems globa nesuteikta, turi teisę lankyti ir visapusiškai dalyvauti visose svarbiose mokyklos, visuomeninėse, sporto ir bendruomenės veiklose. Tėvams (globėjams) ir (arba) rūpintojams neleidžiama naudotis tėvų (rūpintojų) laiku su vaiku įprastinėmis mokyklos valandomis. Tai apima fizinį tėvų / globėjų laiką ir kitus tėvų / globėjų laiko praleidimo būdus, tokius kaip telefonas, elektroninis paštas, tiesioginės žinutės, vaizdo konferencijos ir kitos laidinės ar belaidės technologijos internetu ar per palydovą. Papildomos informacijos rasite Provo miesto mokyklų apygardos Švietimo tarybos taisyklėse 3216 Vaiko globa ir tėvų / globėjų teisės.

Remiantis valstijos įstatymais, bet kuriam asmeniui neteisėta erzinti, trukdyti, trikdyti ar kitaip trukdyti tvarkingai veiklai, administracijai ar pamokoms bet kurioje rajono teritorijoje. Rajono (mokyklos) vadovams suteikiami įgaliojimai apriboti, kontroliuoti, neįleisti ar apriboti lankytojo patekimą iš rajono teritorijos, kuris kelia ar gali kelti nepagrįstą ir esminį trikdį arba atrodo, kad gali kelti tokį trikdį ugdymo aplinkai; trukdyti darbuotojams atlikti jiems pavestas darbo užduotis; kelti pavojų bet kurio rajono teritorijoje esančio asmens saugumui. Rajono / mokyklos administratoriai turėtų dėti visas pastangas, kad situacija būtų deeskaluota, o nesėkmingi bandymai baigsis nurodymu trukdančiam asmeniui. Trukdančio asmens bus paprašyta: 1) nutraukti neteisėtą elgesį ir gali būti pareikalauta 2) palikti patalpas.

Lankytojas, kuris buvo pašalintas, gaus oficialų raštišką pranešimą apie pašalinimą, kuriame bus nurodytos rajono patalpos, iš kurių jis bus pašalintas, ir pašalinimo trukmė, ir negalės įeiti į nurodytas rajono patalpas pranešime nurodytą laikotarpį.

Jei trikdantis elgesys yra rimtas, gali būti iškviestos teisėsaugos institucijos. Asmenys, nesilaikantys šios politikos, susijusių procedūrų ir teisėtų rajono (mokyklos) administratoriaus ar bet kurio rajono vardu veikiančio teisėsaugos pareigūno nurodymų arba neprisistatantys tokiems rajono (mokyklos) administratoriams ar pareigūnams, kai jų teisėtai paprašoma tai padaryti, gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn už įsibrovimą į teritoriją, viešosios tvarkos pažeidimą ir (arba) mokyklos veiklos trikdymą.

Lankytojų neteisėtas patekimas į teritoriją

Kiekviena rajono nuosavybė turi būti aptverta ženklais ir tvoromis ar kitais aptvarais, kad pašalintų pašalinius asmenis iš rajono teritorijos.

Jei nėra aiškaus leidimo, visi rajono teritorijos lankytojai gali būti laikomi įsibrovėliais į rajono teritoriją ir mokyklos rajonas gali juos nedelsiant pašalinti.

Apskrities (mokyklos) administratorius arba asmuo, turintis įgaliojimus veikti apskrities (mokyklos) administratoriaus vardu, gali neleisti asmenims, neturintiems teisėto reikalo, įeiti į valdybos kontroliuojamą rajono turtą. Iš bet kurio rajono teritorijoje esančio asmens gali būti pareikalauta pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Asmuo yra kaltas dėl nusikalstamo įsibrovimo į apygardos nuosavybę, jei jis padaro bet kurį iš šių veiksmų:

 1. be leidimo įeina į rajono teritoriją arba joje būna, jei apie tokį įėjimą ar buvimą buvo įspėtas 
  • asmeninis rajono (mokyklos) administratoriaus arba asmens, turinčio įgaliojimus veikti rajono (mokyklos) administratoriaus vardu, bendravimas arba (
  • ženklų, į kuriuos pagrįstai gali atkreipti dėmesį pažeidėjas, iškabinimas, arba 
  • tvoros ar kitokio aptvaro, kuris akivaizdžiai skirtas pašalinti įsibrovėlius, arba 
  • galiojantis įsakymas dėl sustabdymo arba išsiuntimo iš mokyklos. 
 2. neteisėtai patenka į rajono nuosavybę arba neteisėtai joje būna ir 
  • ketina sužaloti ar erzinti asmenį arba padaryti žalos rajono turtui, arba 
  • ketina įvykdyti nusikaltimą, arba 
  • neatsargiai vertina, ar asmens buvimas sukels baimę dėl kito asmens saugumo.

Lankytojai, pažeidę šią politiką, nedelsiant pašalinami iš rajono teritorijos ir (arba) perduodami teisėsaugos institucijoms dėl nusikalstamo įsibrovimo į teritoriją. Nusikalstamas įsibrovimas į rajono nuosavybę yra įstatymo pažeidimas.

Lankytojai, trikdantys pamokas / rajono remiamus renginius

Nė vienam asmeniui neleidžiama rajono teritorijoje vienam ar kartu su kitais tyčia trukdyti pamokų ar kitų rajono organizuojamų renginių eigai. Elgesys, kuriuo trikdoma švietimo veikla rajono teritorijoje, apima:

 1. bet kokiomis priemonėmis skleidžiamas tokio stiprumo triukšmas, kuris trukdo arba trukdo mokytis klasėje ar dalyvauti kituose rajono organizuojamuose renginiuose.
 2. Mokinių viliojimas ar bandymas vilioti juos iš pamokų ar kitų rajono organizuojamų renginių, kuriuose mokiniai privalo dalyvauti. 
 3. Neleidimas ar bandymas neleisti mokiniams dalyvauti pamokose ar kituose rajono organizuojamuose renginiuose, kuriuose mokiniai privalo dalyvauti.
 4. Patekimas į klasę ar kitą rajono finansuojamą renginį be rajono (mokyklos) administratoriaus arba mokytojo sutikimo ir arba netinkamai elgdamasis ir (arba) garsiai ar necenzūriniais žodžiais trikdydamas pamokas.

Papildomos informacijos rasite Provo miesto mokyklų apygardos Švietimo tarybos politikos 7060 Lankytojai mokyklos ir apygardos teritorijoje, 2 procedūra.

Lankytojai, trikdantys rajono/mokyklos veiklą

Nė vienas asmuo negali trukdyti rajono (mokyklos) darbui. Asmuo laikomas kaltu dėl rajono (mokyklos) veiklos trikdymo, jei jis, rajono (mokyklos) administratoriui paprašius jo išeiti, lieka rajono teritorijoje, siekdamas paskatinti arba sukelti nepagrįstą ir didelį klasės, veiklos, programos ar kitos rajono (mokyklos) funkcijos trikdymo pavojų.

Rajono (mokyklos) veiklos trikdymo pavyzdžiai:

 1. trukdymas arba trukdymas asmenims praeiti pro bet kurio pastato išėjimą, įėjimą ar koridorių arba būnant rajono teritorijoje be rajono/mokyklos administracijos leidimo.
 2. bet kurio pastato ar rajono turto dalies užvaldymas siekiant trukdyti administracinei, švietimo, mokslinių tyrimų ar kitai įgaliotai veiklai.
 3. teisėto susirinkimo ar mitingo rajono teritorijoje sutrikdymas, kai fiziniais veiksmais, žodžiu ar bet kokiu kitu būdu siekiama sutrukdyti, trukdyti ar trukdyti mitingui ar susirinkimui.

Lankytojai, turintys svaiginamųjų ir neteisėtų medžiagų

Joks asmuo negali turėti svaiginamųjų gėrimų ar draudžiamų medžiagų vartojimui, pardavimui ar platinimui arba būti apsvaigęs nuo alkoholio ar draudžiamų medžiagų būdamas bet kurioje rajono teritorijoje ar bet kuriame kitame rajono remiamame renginyje.

Lankytojai, turintys ginklų ar pavojingų medžiagų

Niekas neturi teisės rajono teritorijoje laikyti pavojingų ginklų, įskaitant šaunamuosius ginklus, kurie pagal jų naudojimo būdą ar paskirtį gali sukelti mirtį ar sunkų kūno sužalojimą, išskyrus:

 1. Asmenys, kuriems pagal valstijos įstatymus netaikomi ginklų įstatymai (teisėsaugos pareigūnai ir kiti).
 2. Asmenys, kuriems pagal valstijos įstatymus leidžiama laikyti paslėptą šaunamąjį ginklą (paslėpto ginklo leidimo turėtojai).
 3. Asmenys, kurių ginklo laikymą iš anksto patvirtino rajono (mokyklos) administratorius, arba kai asmuo, atsakingas už ginklo laikymą ar naudojimą, turi ar kontroliuoja ginklą ir jis yra arba bus naudojamas vykdant teisėtą, rajono (mokyklos) patvirtintą veiklą.
 4. Laikymas rajono teritorijoje yra leistinas, jei jis yra asmens nekilnojamoje nuosavybėje arba teisėtai asmens valdomoje transporto priemonėje, išskyrus rajonui priklausančią ar mokiniams vežti naudojamą transporto priemonę. 
 5. Jaunesniam nei 21 metų asmeniui, turinčiam bet kokio pobūdžio leidimą nešiotis nešiojamą šaunamąjį ginklą, draudžiama nešiotis nešiojamą šaunamąjį ginklą mokyklos teritorijoje arba jos teritorijoje.

Niekas negali turėti sprogstamųjų, cheminių ar padegamųjų įtaisų ar jų dalių, kaip apibrėžta įstatyme, kurie yra pavojingi žmonėms ar rajono turtui, arba tose pastato, parko, stadiono ar kito statinio dalyse, kurios naudojamos rajono remiamai ar per rajoną vykdomai veiklai. Neteisėtas daiktų ar medžiagų laikymas šiame skirsnyje uždraustomis aplinkybėmis yra kriminalinis nusikaltimas, už kurį baudžiama pagal valstijos įstatymus.

Politika ir procedūra

Politika Nr. 7060 Lankytojai rajono ir mokyklos teritorijoje

7060 P2 Klasių lankymas

lt_LTLietuvių kalba